قلیان یا نارگیله وسیله‌ای آبی برای کشیدن
توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید
است که در
توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید
،
توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید
و
توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید
متداول است. بنابر شواهد موجود، قلیان از ایران به سایر نقاط جهان ازجمله هند و مصر راه یافت.
توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید
در فارسی، به صورت قالیان (در عربی غلیون به معنای پیپ) نیز ثبت شده و گاه نارگیلی نیز نامیده شده‌است. در افغانستان، به کل مجموعه قلیان،
توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید
نیز می‌گویند.
توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید
در
توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید
، به نام شیشه و نارجیلة معروف است و در
توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید
به حقّهمعروف است. قلیان برای استفاده از دود حاصل از تماس
توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید
گداخته و
توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید
است که به این عمل «کشیدن قلیان» می‌گویند.

بررسی ۵۴۲ مطالعهٔ علمی در زمینهٔ قلیان نشان می‌دهد که در مقایسه با کشیدن یک عدد سیگار، کشیدن یک قلیان حدوداً ۱۲ برابر بیش تر از دود، ۵ برابر بیش تر از
توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید
، ۲ برابر بیش تر
توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید
، و ۲ برابر بیشتر
توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید
وارد بدن می‌کند و به ازای هر ۴۵ دقیقه تا یک ساعت کشیدن قلیان، به اندازه ۵ بسته سیگار، دود وارد بدن انسان می‌کند.
توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید

توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید

توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید