درود
کسی ترینری از
Assassin`s Creed Unity داره که روی (Win 10(64 bit کار کنه ؟

+

و کرک یا چیزی وجود داره که بندازیم رو بازی که همه لباس ها و ابزارها رو باز کنه وبشه انتخابشون کرد؟