سلام چطور میشه فایلی از PAK. برای گیم استخراج کردیم بعد اینکه ویرایش کردیم بخواییم انتقال و جایگزین داخل فایل PAK. کنیم؟