وقتی که استخوان گذاری می کنم و مثلا می خواهم دست را حرکت دهم بدن کش می آید. باید چه کار کنم؟